Våra olika system för små avlopp

Det är ditt behov och hushållets storlek som styr valet av ditt system. FANN har en skräddarsydd lösning för varje enskilt behov.

Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus.
Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta. Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark.

Så här fungerar det
Avloppsvatten renas i tre steg
Avloppsvatten renas i tre steg: det mekaniska, det biologiska och det kemiska reningssteget

1. Mekaniska reningssteget - i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
 

2. Biologiska reningssteget - i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
 

3. Kemiska reningssteget - vid krav på rening av allt fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

 

Tar hand om allt ditt avloppsvatten.

 

Tar hand om ditt bad-, disk- och tvättvatten.

 

Fosforfälla eller EkoTreat fosforfällning vid extra höga krav på fosforrening.

 

I system med sluten tank samlas WC-vattnet i tanken.

 

Vattentoaletten med vakuumteknik som är snäll mot miljön.

 

IN-DRÄN Max är FANNs koncept för större anläggningar utanför det kommunala ledningsnätet och riktar sig till många kundgrupper, t ex: samfälligheter, privata näringsidkare, kommuners mindre gemensamma anläggningar m fl.